Từ vựng IELTS Writing Task 2 - Topic Science & Technology
Loading...

Từ vựng IELTS Writing Task 2 - Topic Science & Technology

Nội dung chính

  Topic Science & Technology (khoa học và công nghệ) không còn gì xa lạ với các bạn đang ôn luyện IELTS Writing task 2. Để giúp các bạn ôn luyện có hiệu quả hơn, The SOL đã tổng hợp danh sách 50 từ vựng thường gặp nhất trong IELTS Writing task 2 về khoa học và công nghệ. Chúng ta cùng tìm hiểu trong bài viết này nhé. 

  TỪ VỰNG IELTS WRITING TASK 2 - SCIENCE & TECHNOLOGY

  1. Advanced science /ədˈvænst ˈsaɪəns/ - Khoa học tiên tiến
  2. Scientific invention /ˌsaɪənˈtɪfɪk ɪnˈvɛnʃən/ - Sáng chế khoa học
  3. Exert a far-reaching impact on... /ɪkˈsɜrt ə ˌfɑrˈriʧɪŋ ˈɪmˌpækt ɒn/ - Tạo ra một tác động sâu rộng đối với...
  4. Double-edged sword /ˈdʌbl-ˌɛʤd sɔrd/ - Vũ khí hai lưỡi, có lợi và hại đều có
  5. Earth-shaking changes /ɜrθ-ˈʃeɪkɪŋ ˈʧeɪndʒɪz/ - Những thay đổi đột ngột và lớn lao
  6. Pave the way for future development /peɪv ðə weɪ fɔr ˈfjutʃər dɪˈvɛləpmənt/ - Mở đường cho sự phát triển tương lai
  7. Lay a solid foundation for... /leɪ ə ˈsɑlɪd faʊnˈdeɪʃən fɔr/ - Xây dựng nền móng vững chắc cho...
  8. Energy crisis /ˈɛnərdʒi ˈkraɪsɪs/ - Khủng hoảng năng lượng
  9. Depletion of resources /dɪˈpliʃən əv rɪˈsɔrsɪz/ - Sự cạn kiệt tài nguyên
  10. Milestone /ˈmaɪlˌstoʊn/ - Cột mốc, bước ngoặt
  11. Sophisticated equipment /səˈfɪstɪˌkeɪtɪd ɪˈkwɪpmənt/ - Thiết bị tinh vi
  12. Technical innovation /ˈtɛknɪkəl ˌɪnəˈveɪʃən/ - Đổi mới kỹ thuật
  13. Expediency /ɪkˈspiːdiənsi/ - Biện pháp tạm thời, sự thích nghi
  14. Antithetical /ˌæntɪˈθɛtɪkəl/ - Đối lập với...
  15. Over-commercialized /ˌoʊvər-ˈkəːmərʃəˌlaɪzd/ - Quá thương mại hóa
  16. A heated discussion /ə ˈhitɪd dɪˈskʌʃən/ - Một cuộc thảo luận nóng bỏng
  17. Exhaust gas /ɪgˈzɔst gæs/ - Khí thải
  18. Disastrous /dɪˈzæstrəs/ - Thảm họa, tai hại
  19. Overshadow /ˌoʊvərˈʃædoʊ/ - Làm lu mờ, che khuất
  20. Compared to/with... /kəmˈpɛr ˈtu/ˌwɪð/ - So với...
  21. Usher in /ˈʌʃər ɪn/ - Đón đầu, đưa vào
  22. Speedy and comfortable /ˈspidi ənd ˈkʌmfərtəbl/ - Nhanh chóng và thoải mái
  23. Opposite forces /ˈɑpəzɪt ˈfɔrsɪz/ - Lực tác động ngược
  24. A fatal breakdown /ə ˈfeɪtəl ˈbreɪkˌdaʊn/ - Sự hỏng hóc chết người
  25. Potential hazards /pəˈtɛnʃəl ˈhæzərdz/ - Nguy cơ tiềm ẩn
  26. Pose a threat to... /poʊz ə θrɛt tu/ - Gây đe dọa cho...
  27. Promote relative industries /prəˈmoʊt ˈrɛlətɪv ˈɪndəstriˌz/ - Thúc đẩy các ngành công nghiệp liên quan
  28. Accelerate /əkˈsɛləˌreɪt/ - Tăng tốc...
  29. Means of transportation /minz əv ˌtrænspɔrˈteɪʃən/ - Phương tiện giao thông
  30. Transportation tools /ˌtrænspɔrˈteɪʃən ˈtuls/ - Các công cụ giao thông
  31. Social status /ˈsoʊʃəl ˈsteɪtəs/ - Địa vị xã hội
  32. Environmentally-friendly resources /ɪnˌvaɪrənˈmɛntəli ˈfrɛndli rɪˈsɔrsɪz/ - Tài nguyên thân thiện với môi trường
  33. Make people's life easier /meɪk ˈpipəlz laɪf ˈizir/ - Làm cuộc sống của mọi người dễ dàng hơn
  34. Alternative fuel /ɔlˈtɜrnətɪv fjuːl/ - Nhiên liệu thay thế
  35. Sustainable development /səsˈteɪnəbl dɪˈvɛləpmənt/ - Phát triển bền vững
  36. Scientific exploration /saɪənˈtɪfɪk ˌɛkspləˈreɪʃən/ - Khám phá khoa học
  37. Air travel /ɛr ˈtrævəl/ - Du lịch bằng đường hàng không
  38. Ridiculous /rɪˈdɪkjələs/ - Nực cười, lố bịch
  39. Absurd /əbˈsɜrd/ - Vô lý, ngớ ngẩn
  40. Substitute /ˈsʌbstɪˌtut/ - Thay thế
  41. Overcome difficulties /ˌoʊvərˈkʌm ˌdɪˈfɪkəltiz/ - Vượt qua khó khăn
  42. Make progress /meɪk ˈprɑɡrəs/ - Tiến bộ
  43. A sense of national pride /ə sɛns əv ˈnæʃənl praɪd/ - Tự hào dân tộc
  44. Major cause /ˈmeɪdʒər kɔz/ - Nguyên nhân chính
  45. Be replaced by... /bi rɪˈpleɪst baɪ/ - Bị thay thế bởi...
  46. Provide convenience for... /prəˈvaɪd kənˈviːniəns fɔr/ - Cung cấp tiện lợi cho...
  47. Curb... /kɜrb/ - Kiềm chế, hạn chế...
  48. Dilemma /daɪˈlɛmə/ - Tình thế khó xử
  49. Encourage somebody to do something /ɪnˈkɜrɪdʒ ˈsʌmbɑdi tu du ˈsʌmˌθɪŋ/ - Khích lệ ai đó làm điều gì đó
  50. Energy-saving /ˈɛnərdʒi ˈseɪvɪŋ/ - Tiết kiệm năng lượng

  tin tức liên quan

  Danh mục

  Loading...
  Banner tin tức dọc 3
  Banner tin tức 2
  Lộ trình IELTS chất lượng cao

  ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

  KẾT NỐI VỚI THE SOL